ایران بالاتر از آمریکا در کاهش مرگ و میر مادران

کاهش میزان مرگ و میر مادران به دلیل عوارض زایمان و بارداری، چالشی است که دولت ها به آن توجه ویژه ای دارند ، چرا که این امر یکی از شاخص های وضعیت سلامت عمومی در جامعه است.

واقعیت این است که بسیاری از مرگ های ناشی از باردای و زایمان اجتناب
پذیرند واین مهم حاصل نخواهد شد مگر با روشهای پیشگیری عملی و علمی.
عواملی که باعث کاهش این مرگ و میر در زنان می شود، عبارتند از:
1_کم شدن میزان بارداری و زایش
2_بالا رفتن سطح آموزش مادران
3_افزایش امکان دسترسی به افراد متخصص در امر زایمان
4_توصیه به عدم انجام سقط های غیرقانونی و …
5_آموزش های کشوری در جامعه در جهت سلامت مادر و کودک و …
نسبت مرگ مادر یکی از شاخص های مهمی است که وضعیت سلامت جامعه، توسعه اقتصادی و میزان دسترسی به خدمات بهداشتی را نشان می دهد. از سال 1990 نسبت مرگ مادر در جهان به میزان 3/1% در سال کاهش داشته و بیشترین میزان این کاهش مربوط به کشورهای توسعه یافته است.

طبق آمار سازمان جهانی بهداشت در سال 2015، اروپا رتبه اول را در کاهش میزان مرگ و میر مادران دارد و بعد از آن ایران و سپس آمریکا در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. کشورهای آسیای جنوب شرقی و مدیترانه شرقی در رده های پائین تری از لحاط مرگ و میر مادران قرار دارند.
طی چند سال اخیر، ایران با حدود 80% کاهش، جزء کشورهای موفق در دستیابی به هدف توسعه هزاره یعنی پایان دادن به مرگ های قابل اجتناب مادران بوده است. این موفقیت تداوم نخواهد شد مگر با مشارکت همه جانبه دولت و مردم.