پایه ای
رایگان
 • 30GB فضا
 • 512MBحافظه
 • 10 پایگاه داده
 • 1,000 ایمیل
 • 25GBپهنای باند
پیشرفته
80000تومان
 • 30GB فضا
 • 512MB حافظه
 • 10 پایگاه داده
 • 1,000 ایمیل
 • 25GBپهنای باند
حرفه ای
150000تومان
 • 30GB فضا
 • 512MBحافظه
 • 10 پایگاه داده
 • 1,000 ایمیل
 • 25GB پهنای باند
Stop Waiting & Get Started Today!